Traumapsykoterapia

  Kun sietokyky ylittyy

Traumaattiset muistot voivat tallentua mieleen ja kehoon kuvina, tunteina tai erilaisina aistimuksina. Traumakokemuksiin liittyvät muistot voivat olla eri tavoin irrallisina muista arkielämän muistoista.

 Arkielämä hankaloituu

Traumatisoituminen voi ilmetä erilaisina psyykkisinä ja somaattisina oireina ja ongelmina. Oireet voivat ilmetä epä­tavallisen voimakkaina ja yllättävinä, ja ne voivat hankaloittaa arki­elämässä toimimista ja tärkeitä ihmis­suhteita. Oireiden kanssa elämiseen kehittyy monenlaisia selviytymiskeinoja, joista osa saattaa hankaloittaa toimimista oman elämän eri osa-alueilla.

 Lapsuuden aikaan

Traumapsyko­terapia toimii hoito­muotona myös lievempiin kiintymys­suhde­vaikeuksiin. Aikuisena elämän tyytyväi­syyttä voi lisätä se, että saa käsitellä lapsuuden aikaisia kiintymys­suhteiden vaikeuksia. Omien kokemusten työstäminen voi myönteisesti lisätä omaa kykyä olla ihmis­suhteissa ja vanhempana.

 Turvallisesti terapeutin kanssa

Asiakkaalla ilmeneviä oireita ja trauma­kokemuksia käsitellään terapiassa turval­lisesti yhdessä terapeutin kanssa. Etenemis­tavat ja -tahti ovat yksilöllisiä, ja niitä arvioidaan aina yhdessä asiakkaan kanssa läpi koko työskentelyn. Työskentely aloitetaan yhdellä tai muutamalla arviointi­käynnillä, joiden jälkeen sovitaan sitoutumisesta pidempään työskentelyyn. Terapeutilla on keho-suuntautuneen traumapsykoterapian koulutus, ja sensomotorinen työskentely on osa psykoterapiaa. EMDR-menetelmää voidaan hyödyntää kokemusten käsittelyssä tarpeen mukaan. 

 Kohti eheämpää kokemusta

Traumapsyko­terapia on aina vuoro­vaikutteista ja yhteistä tekemistä. Siinä otetaan huomioon ihmisen kokemusten monet tasot: tunteet, ajatukset, mieli­kuvat ja kehon aistimukset. Terapia­työskentelyssä tavoitellaan sitä, että muistoista syntyisi eheämpi kokemus ja kertomus, ja elämää vaikeuttavat oireet lieventyi­sivät.