Case-työnohjaus

 Case-työnohjaus on suunnattu oman asiakastyön ja työhyvinvoinnin tueksi.

Sen avulla voi saada lisää työkaluja käsitellä työssä kohtaamiaan hämmentäviä kysymyksiä ja omia reagointitapojaan.

 Psyykkiset traumat näkyvät usealla eri työelämän alalla...

... kuten sosiaali- ja terveyden­huollon työssä, kasvatusalalla, asian­ajajien, poliisien, pelastajien ja vapaa­ehtoisten työssä. Toisten ihmisten traumaat­tisten kokemusten ja trauma­oireiden kanssa työskente­leminen voi altistaa sijais­traumatisoi­tumiselle tai luoda hämmennystä ja avuttomuuden kokemuksia, jolloin oma työ voi tuntua entistä haasteellisemmalta hallita. Työntekijä voi myös kokea kuormittavaksi käsitellä muiden kokemuksia, jos ne peilautuvat omiin vaikeisiin elämänkokemuksiin. Sijaistraumatisoitumista ja työn psyykkistä kuormittavuutta voi ennalta­ehkäistä ja hoitaa hyvällä työn­ohjauksella ja tarvittaessa omalla psyko­logisella hoidolla.